Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants

Sebahat Gücük, Servet Alkan, Seçil Arıca, Ayşegül Ateş.

Cited by (1)

Abstract
Objective: In this study of women admitted to our center with information on pap smear test, to evaluate the attitudes and behavior.
Materials and Methods: This descriptive study of Van Mother-Child Health and Family Planning Center on a voluntary basis, women aged 15-49 were admitted to the control. The education level of participants, age at first marriage, before the presence of vaginal infection, the story, and motivations pap smear level of information availability, and a family history of cancer, administered a questionnaire asking the state to have a regular income.
Results: The study included 362 women with age and hear the pap smear test was significantly increased (p = 0.01). Working women and pap smear level of knowledge (p = 0.04) and pap smears than women not working for International rates significantly higher (p = 0.02). Treatment of vaginal infection at least once before to get there was a significant relationship between the pap smear motivations (p>0.05). Family history of gynecologic cancer or non-gynecologic cancer smears have significantly increased the level of motivations (p = 0.0001). Pap smear information, regular the economic income of those levels, significantly higher than those without regular income (p = 0.0001).
Conclusion: We serve the region, with low socio-economic characteristics that are considered, gynecological examination by health workers or women from the home visits, pap smear test for what purpose and how often you get the work done and the importance of explaining and giving more space to this issue suggest that the written and visual media.
Keywords: Pap smears, health care, education

Key words: Pap smears, health care, educationVan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Polikliniğine Başvuranların Pap Smear Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Özet
Giriş: Bu çalışmada merkezimize başvuran kadınların pap smear testi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte çalışmaya Van Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi kontrol polikliniğine başvuran 15-49 yaş kadınlar gönüllülük esasına göre alınmıştır. Katılımcılara eğitim durumu, ilk evlenme yaşı, daha önce vajinal enfeksiyon öykü varlığı, pap smear bilgi düzeyi ve yaptırma durumu, ailede kanser öyküsü, düzenli gelire sahip olma durumunu sorgulayan anket uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 362 kadının yaşla birlikte pap smear testini duymaları anlamlı derecede artmaktaydı (p=0,01). Çalışan kadınların pap smear bilgi düzeyleri (p=0.04) ve pap smear yaptırma oranları çalışmayan kadınlara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,02). Daha önce en az bir kere vajinal enfeksiyon tedavisi almak ile pap smear yaptırma arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0,05). Ailede jinekolojik kanser olması ya da non-jinekolojik kanser olması pap smear yaptırma düzeyini anlamlı derecede artırmaktaydı (p=0,0001). Düzenli ekonomik geliri olanların pap smear bilgi düzeyleri, düzenli geliri olmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,0001).
Sonuç: Hizmet verdiğimiz bölgenin, düşük sosyo ekonomik özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünde, sağlık personeli tarafından jinekolojik muayeneye gelen kadınlara ya da ev ziyaretlerinde, pap smear testinin ne amaçla ve ne sıklıkta yaptırılmasının ve öneminin anlatılması ve bu konuya yazılı ve görsel basında daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Pap smear, sağlık hizmeti, eğitim

Anahtar Kelimeler: Pap smear, sağlık hizmeti, eğitim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Sebahat Gücük
Articles by Servet Alkan
Articles by Seçil Arıca
Articles by Ayşegül Ateş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3553
Downloaded: 895
Cited: 1


REFERENCES
1 Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin. 2005; 55(2): 74-108. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
2 Sankaranarayanan R, Gaffikin L, Jacob M, Sellors J, Robles SA. Critical assessment of screening methods for cervical neoplasia. Int J Gynaecol Obstet. 2005; 89(2): 4-12. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2011: 10(5)www.korhek.org 532
3 Akyüz A, Güvenç G, Yavan T, Çetintürk A, Kök G. Kadýnlarýn pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Gülhane Týp Dergisi. 2006; 48: 25-29.
4 Saraiya UB. Preventable but not prevented: the reality of cervical cancer. J Obstetr Gynecol Res. 2003; 29: 351-359. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
5 Lookwood-Rayermann S. Characteristics of participation in cervical cancer screening. Cancer Nursing. 2004; 27(5): 353-363.
6 Zemheri E, Koyuncuer A. Servikal kanserlerin erken tanýsýnda pap testinin önemi. STED. 2001; 14(1): 1-4.
7 Özgül N. Türkiye’de serviks kanserinin durumu ve servikal kanser tarama çalýþmalarý. Türkiye’de Kanser Kontrolü. 2007. http://www.ukdk.org/pdf/kitap/30.pdf [Eriþim Tarihi: 12.12.2010].
8 Kurdoðlu Z, Kurdoðlu M, Gelir G, Keremoðlu Ö. Van kanser erken teþhis, tarama ve eðitim merkezi’ ne ait serviks ve meme kanserlerini tarama programý sonuçlarý. Van Týp Dergisi. 2009; 16(4): 119-123.
9 Çam O, Gümüþ BA. Meme ve serviks kanserinde erken taný davranýþlarýný etkileyen psikososyal faktörler. Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006; 22(1): 81-93.
10 Waxman AG. Guidelines for cervical cancer screening, history and scientific rationale. Clin Obstet Gynecol. 2005; 48(1): 77-97. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
11 Ideström M, Milsom I, Andersson-Ellström A. Knowledge and attitudes about the Pap-smear screening program: a population-based study of women aged 20-59 years. Acta Obstetr Gynecol. 2002; 81(10): 962-967. [DOI via Crossref]   
12 Meland MR, Flehinger BJ, Early incidence rates of procancerous cervical lesions in women using contraceptives. Gynecol Oncol. 1973; 1:290-294. [DOI via Crossref]   
13 Ünalan P, Baþ G, Atalay A, Kasapbaþ T, Kurt S, Uzuner A. Marmara Üniversitesi kadýn doðum polikliniðine baþvuranlarýn pap smear konusundaki bilgileri ve test sonuçlarý. Zeynep Kamil Týp Bülteni. 2005; 36(4): 147-151.
14 Kalyoncu C, Iþýklý B, Özalp S, Küçük N. Osmangazi Üniversitesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum polikliniðine baþvuranlarýn pap smear hakkýnda bilgi, tutum ve davranýþlarý. Saðlýk ve Toplum. 2003; 13: 60-66.
15 Ak M, Canbal M, Turan S, Gürbüz N. Aile hekimliði polikliniðine baþvuran kadýnlarda pap smear testinin farkýndalýðýnýn deðerlendirilmesi. Konuralp Týp Dergisi. 2010; 2(2): 1-4.
16 Reid G,Bruce AW. Urogenital infections in women can probiotics help?. Postgraduate Medical Journal. 2003; 79(934): 428-432. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
17 Fitch MI, Greenberg M, Cava M, Spaner D, Taylor K. Exploring the barriers to cervical screening in an urban Canadian setting. Cancer Nursing. 1998; 21(6): 441-449. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
18 Wellensiek N, Moodley M, Moodley J, Nkwanya N. Knowledge of cervical cancer screening and use of cervical screening facilities among women from various socioeconomic backgrounds in Durban, Kwazulu Natal, South Africa. Int J Gynecol Cancer. 2002; 12: 376-382. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
19 Reis N, Coþkun A, Beji K, N. Jinekolojik kanserlerde yaþam kalitesi ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(2): 25-35.
20 Uysal A, Birsel A. Knowledge about cervical cancer risk factors and pap testing behaviour among turkish women. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2009; 10: 345-350. [Pubmed]   
21 Karatay G, Özvarýþ BÞ. Bir saðlýk merkezi bölgesindeki gecekondularda yaþayan kadýnlarýn genital hijyene iliþkin uygulamalarýnýn deðerlendirilmesi. C.Ü. Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 10(1): 7-14.
22 Ortiz AP, Hebl S,Serrano R, Fernandez ME, Suárez E, Tortolero-LunaG. Factors associated with cervical cancer screening in Puerto Rico. Prev Chronic Dis. 2010; 7(3): 1-10.

This Article Cited By the following articles

Perspectives of Women during Reproductive Years for Cervical Cancer Scans and Influencing Factors
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2015; 16(16): 7171.

1
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gucuk S, Alkan S, Arica S, Ates A. [Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]. TAF Prev Med Bull. 2011; 10(5): 527-532. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736


Web Style

Gucuk S, Alkan S, Arica S, Ates A. [Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]. http://www.tafmed.org/?mno=3853 [Access: January 19, 2018]. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736


AMA (American Medical Association) Style

Gucuk S, Alkan S, Arica S, Ates A. [Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]. TAF Prev Med Bull. 2011; 10(5): 527-532. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736Vancouver/ICMJE Style

Gucuk S, Alkan S, Arica S, Ates A. [Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]. TAF Prev Med Bull. (2011), [cited January 19, 2018]; 10(5): 527-532. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736Harvard Style

Gucuk, S., Alkan, S., Arica, S. & Ates, A. (2011) [Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]. TAF Prev Med Bull, 10 (5), 527-532. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736Turabian Style

Gucuk, Sebahat, Servet Alkan, Secil Arica, and Aysegul Ates. 2011. [Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10 (5), 527-532. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736Chicago Style

Gucuk, Sebahat, Servet Alkan, Secil Arica, and Aysegul Ates. "[Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]." TAF Preventive Medicine Bulletin 10 (2011), 527-532. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736MLA (The Modern Language Association) Style

Gucuk, Sebahat, Servet Alkan, Secil Arica, and Aysegul Ates. "[Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]." TAF Preventive Medicine Bulletin 10.5 (2011), 527-532. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736APA (American Psychological Association) Style

Gucuk, S., Alkan, S., Arica, S. & Ates, A. (2011) [Van Mother-Child Health and Family Planning Center Pap Smear Clinics of Information, Evaluation of Applicants]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10 (5), 527-532. Turkish. doi:10.5455/pmb.20110209021736AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.