Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home

Alaattin Altın, İlknur Aydın Avcı.

Abstract
Aim: This study was carried outto determine thecomplementary and alternative treatment methods used for patient care by caregiver to Alzheimer’s disease at home.

Material and Method: This study, designed in accordance with descriptive research principles, was applied in a hospital between June 15, 2014 and December 20, 2015 in Samsun. The participants were 177 Alzhemier’s disease caregivers who registered to Home Care Services Centre and who agreed to participate to the study. The data of the study were collected with 'Data Collection Form'. In evaluating the obtained data, number, percentandChi-square (X²) testwere used.

Results: In the study, the average age of the caregivers of Alzheimer's patients is 48.8±13.2 and the 83.6's% are women. The frequency of the complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to Alzheimer’s disease at homeis 61.6%. It was found out that 21.5% of the caregivers prefer massage, 30.5% prefer honey as herbal methods, 51.4% prefer religious practices for patient care. It was determined that 59.6% of the participants did not consult to the medical staff before/during their use of complementary and alternative treatment methods. The relationship between the status of achieving to the expected results of the complementary and alternative treatment methods used for patient care by caregiver to Alzheimer’s disease at home and the status of economical support was foundstatistically significant (p <0.05).

Conclusion: It was found that the use of the complementary and alternative treatment methods used for patient care by caregivers to Alzheimer’s disease is high. In accordance with this result, it can be suggested that caregivers are to be provided with information about the complementary and alternative treatment methods used for patient care that caregivers to Alzheimer’s disease to caregivers.

Key words: Alternative therapy, alzheimer, home care, caregiverEvde alzheimer hastasına bakım verenlerin hasta bakımına yönelik kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri

Özet
Amaç: Bu araştırmanın amacı, evde Alzheimer hastasına bakım verenlerin hasta bakımına yönelik kullandıkları tamamlayıcı vealternatif tedavi yöntemlerini belirlemektir.

Materyal ve Metot: Tanımlayıcı araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan bu çalışma, 20 Aralık 2014- 15 Haziran 2015 tarihleri arasında Samsun’da bir hastanenin Evde Bakım Hizmetleri Merkezine kayıtlı, evde Alzheimer hastasına bakım veren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 177 bakım veren ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, ‘‘Veri Toplama Formu’’ kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik ve Ki-Kare (X²) testikullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada, Alzheimer hastasına bakım verenlerin yaş ortalaması 48,8±13,2 olup %83,6’sı kadındır. Alzheimer hastasına bakım verenlerin hasta bakımına yönelik kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri sıklığı %61,6’dır. Bakım verenlerin hasta bakımına yönelik; %21,5’inin masajı, bitkisel yöntemlerden %30,5’inin balı, dini uygulamalardan %51,4’ünün ibadeti tercih ettikleri saptanmıştır. Bakım verenlerin %59,6’sı tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi kullanmadan önce/ sırasında sağlık personeline danışmadıkları tespit edilmiştir. Alzheimer hastasına bakım verenlerin hasta bakımına yönelik kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden beklenilen sonuca ulaşma durumu ile ekonomik destek alma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Alzheimer hastasına bakım verenlerin hasta bakımına yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi kullanımının yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda sağlık personellerinin, bakım verenlerin hasta bakımına yönelik kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri ile ilgili bakım verenlere bilgi verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif tedavi;Alzheimer; Evde bakım;bakım veren


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Alaattin Altın
Articles by İlknur Aydın Avcı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1215
Downloaded: 347
Cited: 0


REFERENCES
1. Akyar Ý, Akdemir N. Alzheimer Hastalarýna Bakým Verenlerin Yaþadýklarý Güçlükler. Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Dergisi, 2009;16(3):32-49.
2. Clare L, Linden D, Woods R, Whitaker R. ve ark. GoalOriented Cognitive Rehabilitation for People With EarlyStage Alzheimer Disease: A Single-Blind Randomized Controlled Trial of Clinical Efficacy. The American J Gerýatr Psychýat, 2010; 18(10):928–939. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
3. Akdemir N, Fesçi H, Yurtsever S. Evde bakým gereksinimi olan hastalara bakým veren bireylerin karþýlaþtýklarý güçlüklerin belirlenmesi. I.Ulusal Geriatri Kongresi; 30 Ekim- 3 Kasým 2002; Antalya.
4. Özcan M, Kapucu S. Demanslý Hastalara Bakým Veren Yakýnlarýnýn Yaþadýklarý Sorunlar ve Hemþirelik Yaklaþýmlarý. Akad Geriatri, 2009; 1(3):167-172.
5. Khorshid L, Yapucu Ü. Tamamlayýcý Tedavilerde Hemþirenin Rolü. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005; 2(8):124-130.
6. Barnes M.A, Bloom B. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, 2007. National Health Statistic Repotrs, 2008; 12(10):1-24
7. Cao H, L. J. Cupping therapy for facial paralysis: a systematic review of randomized controlled trials. Bmc Complem Altern M, 2012; 12(1):316. [DOI via Crossref]    [PMC Free Fulltext]   
8. Bodeker G, Kronenberg F. A public health agenda for traditional, complementary, and alternative medicine. Public Health Matter, 2002;92(10):1582-91. [DOI via Crossref]   
9. Özçelik H, Fadýloðlu Ç. Kanser hastalarýnýn tamamlayýcý ve alternatif tedavi kullaným nedenleri. Türk Onkoloji Dergisi, 2009; 24(1):48-52.
10. Kurt H, Keþkek Þ.Ö, Çil T, Canataroðlu A. Meme kanserli hastalarda tamamlayýcý/alternatif tedavi kullanýmý. Türk Onkoloji Dergisi, 2013;28(1):10-15.
11. Fowler S., Newton L. Complementary and alternative therapies: the nurse's role. J Neuroscý Nurs, 2006; 38(4):261- 264. [DOI via Crossref]   
12. Dedeli Ö, Karadakovan A. Yaþlý Bireylerde Ýlaç Kullanýmý, Tamamlayýcý ve Alternatif Tedavi Uygulamalarýnýn Ýncelenmesi. Spatula DD, 2011; 1(1):23-32. [DOI via Crossref]   
13. Samson S, Clement S, Narme P, ve ark. Efficacy of musical interventions in dementia:methodological requirements of nonpharmacological trials. Ann Ny Acad Scý, 2015;249–255.
14. Ballard C, Corbett A. Management of Neuropsychiatric Symptoms in People with Dementia. Therapy in Practice, 2010; 24(9):729-739. [DOI via Crossref]   
15. Yang I, Ortí J, Sabater P. ve ark. Aceite de coco: tratamiento alternativo no farmacológico frente a la enfermedad de Alzheimer. Nutr Hosp, 2015; 32(6):2822-2827.
16. Svansdottir H.B, Snaedal J. Music therapy in moderate and severe dementia of Alzheimer's type: a case–control study. Int Psychogerýatr, 2006; 18(4):613–621. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
17. Ledger JA, Baker AF. An investigation of long-term effects of group music therapy on agitation levels of people with Alzheimer's Disease. Aging Ment Health, 2007; 11(3):330–338. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
18. Chen R, Liu C, Lin M, ve ark. Non-pharmacological treatment reducing not only behavioral symptoms, but also psychotic symptoms of older adults with dementia: A prospective cohort study in Taiwan. Gerýatr Gerontol Int, 2014; 14(2):440–446. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
19. Yýldýrým S, Engin E, Baþkaya V.A. Ýnmeli Hastalara Bakým Verenlerin Yükü ve Yükü Etkileyen Faktörler. Nöropsikiyatri Arþivi , 2013; 50:169-174.
20. Mollaoðlu M, Tuncay F.Ö, Fertelli K.T.Ýnmeli Hasta Bakým Vericilerinde Bakým Yükü Ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi , 2011; 4(3):125-130 .
21. Taþdelen P, Ateþ M. Evde Bakým Gerektiren Hastalarýn Bakým Gereksinimleri ile Bakým Verenlerin Yükünün Deðerlendirilmesi. Hemþirelikte Eðitim Ve Araþtýrma Dergisi, 2012;9 (3): 22-29.
22. Kav S, Hanoðlu Z, Algýer L. Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayýcý ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanýmý: Literatür Taramasý. Uluslararasý Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 2008; 18(1):32-38.
23. Uðurluer G, Karahan A, Edirne T, Þahin HA. Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastalarýn Tamamlayýcý ve Alternatif Týp Uygulamalarýna Baþvurma Sýklýðý ve Nedenleri. Van Týp Dergisi, 2007; 14(3):68-73.
24. Molassiotis A, Panteli V, Patiraki E, Ozden G, Platin N, Madsen E, Browall M., Fernandez-Ortega P, Pud D, Margulies A. Complementary and alternative medicine use in lung cancer patients in eight European countries. Complement Ther Clinic Pract, 2006; 11(1):34-39. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
25. Akyürek S, Önal C, Kurtman C. Akciðer Kanserli Hastalarda Alternatif Tedavi Kullanýmý. THOD, 2005; 15(2):73-77.
26. Yýldýrým Y. Patterns of the use of complementary and alternative medicine in women with metastatic cancer. Cancer Nurs, 2010; 33(3):194-200. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
27. Yakupçebioðlu F.N, Diabetes Mellituslu Hastalarýn Tamamlayýcý ve Alternatif Tedavi Kullaným Durumlarýnýn Belirlenmesi. Ankara: Gülhane Askeri Týp Akademisi, Hemþirelik A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, 2012.
28. Temuçin E. Týbbi onkoloji kliniðinde tedavi gören kanser hastalarýnda tamamlayýcý ve alternatif tedavi kullanma durumu ve yaþam kalitesiyle iliþkisinin incelenmesi. Ankara: Gülhane Askeri Týp Akademisi, Halk Saðlýðý Hemþireliði A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, 2011.
29. Saðkal T, Demiral S, Odabaþ H, Aaltunok E. Kýrsal Kesimde Yaþayan Yaþlý Bireylerin Tamamlayýcý ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumlarý . Fýrat Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Týp Dergisi, 2013; 27(1):19-26.
30. Üstündað S. Kemotrapi Alan Kanser Hastalarýnýn Semptom Yönetiminde Kullandýklarý Tamamlayýcý Tedavi Yaklaþýmlarýnýn Yaþam Kalitesine Etkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Hemþirelik A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, 2013.
31. Tovey P, Broom A. Oncologists' and specialist cancer nurses' approaches to complementary and alternative medicine and their impact on patient action. Soc Scý Med, 2007; 64(12):2550–2564. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
32. Topuz E. Kanserde Alternatif ve Tamamlayýcý Týp (Bilimsel Yaklaþým). Ýstanbul: 7.Baský, Ýletiþim Yayýnlarý, 2008.
33. Can, G, Erol Ö, Aydýner A, Topuz E. Quality of life and complementary and alternative medicine use among cancer patients in Turkey. Eur J Oncol Nurs,2009; 13(4):287–294. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
34. Ünal A.Epilepsi Tanýlý Hastalarda Tamamlayýcý ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Týp Fakütesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý A.B.D. Uzmanlýk Tezi , 2014.
35. Bilge Z. Kanserli Hastalarýn Tamamlayýcý ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanýmý. Diyarbakýr: Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Uzmanlýk Tezi, 2010.
36. Gülgün P.C, Akciðer Kanserli Bireylerde Tamamlayýcý ve Alternatif Tedavi Kullanýmý ve Yaþam Kalitesi. Ýstanbul: Ýstanbul Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Hemþirelik Esaslarý Ana Bilim Dalý Yüksek Lisans Tezi, 2014.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Altin A, Avci IA. [Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 525-531. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579


Web Style

Altin A, Avci IA. [Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]. http://www.tafmed.org/?mno=220431 [Access: February 22, 2018]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579


AMA (American Medical Association) Style

Altin A, Avci IA. [Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 525-531. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579Vancouver/ICMJE Style

Altin A, Avci IA. [Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]. TAF Prev Med Bull. (2016), [cited February 22, 2018]; 15(6): 525-531. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579Harvard Style

Altin, A. & Avci, I. A. (2016) [Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]. TAF Prev Med Bull, 15 (6), 525-531. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579Turabian Style

Altin, Alaattin, and Ilknur Aydin Avci. 2016. [Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 525-531. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579Chicago Style

Altin, Alaattin, and Ilknur Aydin Avci. "[Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (2016), 525-531. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579MLA (The Modern Language Association) Style

Altin, Alaattin, and Ilknur Aydin Avci. "[Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15.6 (2016), 525-531. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579APA (American Psychological Association) Style

Altin, A. & Avci, I. A. (2016) [Complementary and alternative treatment methods used for patient care bycaregivers to alzheimer’s disease at home]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 525-531. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456834579AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.