Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer

Sinem Dağ, Filiz Hisar.

Abstract
ABSTRACT
Aim: This research was performed descriptively in order to determine the knowledge and applications of workers working out in the open about skin cancer and protection from skin cancer.
Method: The universe of the research is composed of 200 workers working in the open in Nicosia Turkish Municipality in Republic of Northern Cyprus. Sample selection was not made and whole universe was incorporated to the scope of the research. In the collection of the data, “individual descriptive properties questionnaire form” and “questionnaire form regarding protection from skin cancer and applications” were used. The assessment of the data was made by percentage distribution and chi-square test. Results: In the research it was determined that 43.2% of the workers are at an age interval of 35-44 and 59.9% are graduated from primary school. 28.6% of the workers have light skin color, 21.9% of the workers have colored eyes, 19,3% have sunspot and 15.6% have increasing number, color and size of moles. It was understood that 50.6% of the workers are exposed o sunlight 8 hours a day. (between 08:00 and 17:00) It was determined that 70.3% of the workers do not have any knowledge about skin cancer, 84.8% percent hat suitable and appropriate (long-thin, light-colored) did not wear clothes, 77.6% defined the suitable sunglasses and 91.7% were not using sunscreen. Conclusion: In light of these results, necessary education about skin cancer and protection from skin cancer should be given to the workers working out in the open.

Key words: Skin Cancer, Sun Protection, Public Health NursingAçık Alanda Çalışan İşçilerin Cilt Kanserine Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Saptanması

Özet
ÖZET
Amaç: Bu çalışma açık alanda çalışan işçilerin cilt kanserine yönelik bilgi ve uygulamalarının saptanması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Türk Belediyesinde açık alanda çalışan 200 işçi oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında, bireylerin tanımlayıcı özellikleri soru formu, cilt kanserinden korunma ve uygulamalara ilişkin soru formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımları ve ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, işçilerin %43.2’si 35-44 yaş grubunda ve yarısından biraz fazlası ilköğretim (%59.9) mezunu %28.6’ı açık ten rengi, %21.9’u ise renkli göze sahip , %19.3’nün güneş lekesi olduğu ve %15.6’sının ben sayısı, rengi ve büyümede artış bulunduğu belirlenmiştir. İşçilerin %50.6’sının günde 8 saat (08:00-17:00) güneşe maruz kaldığı %70.3’ünün cilt kanseri ile ilgili bilgilerinin olmadığı, %84.8’inin uygun şapka ve uygun (uzun-ince, açık renk) giysi giymedikleri, %77.6’sının uygun güneş gözlüğü ve %91.7’sinin güneş kremi kullanmadıkları belirlenmiştir. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda açık alanda çalışanlara cilt kanseri ve cilt kanserinden korunmaya yönelik eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cilt Kanseri, Güneşten Korunma, Halk Sağlığı Hemşireliği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Sinem Dağ
Articles by Filiz Hisar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1039
Downloaded: 253
Cited: 0


REFERENCES
1. Gündoðdu, D, Öncel, S. Tarýmda çalýþanlarda deri kanseri risk faktörleri ve koruyucu davranýþlar ile ilgili yapýlan çalýþmalar: Literatür incelenmesi. 17. Ulusal Halk Saðlýðý Kongresi Kitabý. 2014 S:42
2. Sümen, A, Öncel, S. Deri kanseri ve güneþten korunmaya yönelik öðrencilerle ilgili yapýlan çalýþmalar: Literatür incelenmesi. DEUHYO ED. 2014;7(2),78-91.
3. Onat, H. 2010. Güneþ Iþýnlarýnýn Getirdiði Tehlike: Deri Kanseri. Anadolu Saðlýk Merkezi. http:// www.anadolusaðlýk. org. [Acces Date: 10 Temmuz 2011]
4. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Saðlýk Bakanlýðý. http://www. saðlýkbakanlýðý.com. [Acces Date: 06 Mayýs 2011]
5. Malak AT, Yýldýrým P, Yýldýz Z, Bektaþ M. Effects of training about skin cancer on farmers knowledge level and attitudes. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2011;12, 117- 20.
6. Gül, Ü. Güneþ, sýcak ve derimiz. Ankara Med J. 2015;15,(3)145-52.
7. Horsham C, Auster J, Sendall MC, Stoneham M, Youl P, Crane P, et al. Interventions To Decrease Skin Cancer Risk In Outdoor Workers: Update To A 2007 Systematic Review. BMC Res Notes. 2014;7:7-10. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
8. Çýnar, FÝ, Çetin, FÞ, Kalender, N, Baðcivan, G. Hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin güneþten korunmaya iliþkin davranýþlarýnýn belirlenmesi. Gülhane Týp Dergisi.2015;57:241-246
9. Çayýrlý M, Tunca M, Açýkgöz G. Güneþten korunma ve güneþten koruyucular. TAF Prev Med Bull 2013;12:193-98.
10. Kaptanoðlu AF, Dalkan C, Hýncal E, Kuzey Kýbrýs Türk Toplumunda Güneþten Korunma. Ýlkokul Çaðý Çocuklarý Ve Ailelerin Güneþten Korunma Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum Ve Davranýþlarý. Türkderm, 2012;46:121-9.
11. Antoýne M, Edouard SP, Luc BJ, Davýd V. Effective exposure to solar UV in building workers: influence of local and individual factors. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 2007;17:58–68. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
12. Tröger MR, Meyer M, Pfahlberg A, Lausen M, Uter W, Gefeller O. Outdoor work and skin cancer incidence: a registry-based study in Bavaria. Int Arch Occup Environ Health. 2008; 82(3):357-63. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
13. Stock ML, Gibbons FX, Dykstra JL, Mahler HM, Walsh LA. Kulik, JA. Sun protection ýntervention for highway workers: long-term efficacy of UV photography and skin cancer ýnformation on men's protective cognitions and behavior. Ann Behav Med. 2009;38(3):225-36. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
14. Çöl C. Malign melanom epidemiyolojisi ve birinci basamak saðlýk kurumlarýnýn rolü. Sürekli Týp Eðitim Dergisi, 2003;12:298.
15. Kolutek R, Karataþ N. Nevþehir Ýli Uçhisar Kasabasý'nda Yaþayan Bireylerde Kanser Risk Faktörleri ve Erken Taný Belirtilerinin Saptanmasý. Saðlýk Bilimleri Dergisi, 2007;16(1):28-39.
16. Akdemir N, Birol L. Kanserin Önemi- Etiyolojik Risk Faktörleri ve Korunma. Ýç Hastalýklarý ve Hemþirelik Bakýmý. Ankara, Geniþletilmiþ 2. Press, 2005. p.245-255.
17. Malak AT, Yýldýrým P, Yýldýz Z, Bektaþ M. Effects of training about skin cancer on farmers knowledge level and attitudes. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2011;12, 117- 20.
18. Ergin A, Bozkurt AÝ, Bostancý M, Önal Ö. Beþ yaþýndan küçük çocuðu olan annelerin güneþin saðlýðýna etkisine yönelik bilgi ve davranýþlarýn belirlenmesi. Pamukkale Týp Dergisi, 2011;4(2).72-78.
19. Ýlter N, Öztaþ MO, Adýþen E, Gürer MA, Keseroðlu Ö, Ünal S. et al. Ankara'da bir alýþveriþ merkezinde yapýlan nevüs taramasýnda popülasyonun güneþten korunma alýþkanlýklarý ve melanositik nevüslarýnýn deðerlendirilmesi. Türkderm, 2009; 43:155-9
20. Kaymak Y, Tekbaþ ÖF, Þimþek I. Üniversite öðrencilerinin güneþten korunma ile ilgili bilgi tutum ve davranýþlarý. Türkderm, 2007;41:81-85.
21. Çayirli M, Tunca M, Güneþten korunma ve güneþten koruyucular. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013; 12:(2)193-198.
22. Kaptanoðlu AF, Dalkan C, Hýncal E, Kuzey Kýbrýs Türk toplumunda güneþten korunma. Ýlkokul çaðý çocuklarý ve ailelerin güneþten korunma ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý. Türkderm, 2012;46:121-9.
23. Lewis EC, Mayer JA, Slymen D. Postal workers occupational and leisure time sun safety bahviors (United States). Cancer Causes and Control, 2006;17:181-186. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
24. Shovel JA, Lovato CA, Peters L, Rivers JA, Canadian National Survey on sun protection behaviors. Health Promot Pract, 2000;7:180-185.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Dag S, Hisar F. [Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 532-536. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245


Web Style

Dag S, Hisar F. [Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]. http://www.tafmed.org/?mno=220320 [Access: February 22, 2018]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245


AMA (American Medical Association) Style

Dag S, Hisar F. [Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 532-536. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245Vancouver/ICMJE Style

Dag S, Hisar F. [Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]. TAF Prev Med Bull. (2016), [cited February 22, 2018]; 15(6): 532-536. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245Harvard Style

Dag, S. & Hisar, F. (2016) [Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]. TAF Prev Med Bull, 15 (6), 532-536. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245Turabian Style

Dag, Sinem, and Filiz Hisar. 2016. [Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 532-536. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245Chicago Style

Dag, Sinem, and Filiz Hisar. "[Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (2016), 532-536. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245MLA (The Modern Language Association) Style

Dag, Sinem, and Filiz Hisar. "[Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15.6 (2016), 532-536. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245APA (American Psychological Association) Style

Dag, S. & Hisar, F. (2016) [Determination of Knowledge and Applications of workers Working Out in the Open About Skin Cancer]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 532-536. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456754245AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.