Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students

Hülya Kulakçı Altınbaş, Gülbahar Korkmaz Aslan, Tülay Kuzlu Ayyıldız, Ferruh Niyazi Ayoğlu, Funda Veren.

Cited by (1)

Abstract
In this study, it was intended to evaluate the effect of childhood trauma on the anger status of university students. A total of 323 students who were studying in a University, Department of Nursing were included in this cross-sectional study. All data were collected by using Descriptive Information Form, Childhood Trauma Questionnaire and Trait Anger and Anger Expression Scale. Data were analyzed by using numerical and percentage values, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman Correlation Analysis. It was found that mean total score of Childhood Traumatic Events Scale was 102.26, mean score of emotional abuse and neglect was 59.96, mean score of physical abuse was 33.18 and mean score of sexual abuse was 9.11. Mean trait anger score of students was found to be 22.67; and mean scores of anger-out, anger-in and anger control, that are the subdimensions of anger expression styles, were found to be 17.16, 16.58 and 21.57, respectively. When the relationship between childhood traumatic events of the students and their trait anger and the forms of anger expression was examined, it was determined that their trait anger levels increased (p=0.000, r=0.203), and they reflected their anger more (p=0.000, r=0.217) as their exposure to traumatic events increased. According to the results of this study, it was found that mean score of Childhood Traumatic Events Scale was was high.
Key Words: University student, Childhood Traumatic Events, Anger status

Key words: University student, Childhood Traumatic Events, Anger statusÜniversite öğrencilerinin çocukluk döneminde yaşadıkları örseleyici davranışların öfke durumları üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Özet
Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çocukluk döneminde yaşadıkları örseleyici davranışların öfke durumları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipte yapılan araştırmaya, bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören toplam 323 öğrenci (kız: 256, erkek: 67) katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan Tanıtıcı Bilgi Formu; Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler, sayı ve yüzde değerleri, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Spearman Korelasyon Analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nden alınan toplam puan ortalaması 102.26; duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal puan ortalaması 59.96, fiziksel kötüye kullanım puan ortalaması 33.18, cinsel kötüye kullanım puan ortalaması ise 9.11 bulunmuştur. Öğrencilerin sürekli öfke puan ortalaması 22.67, öfke ifade tarzlarının alt boyutunu oluşturan öfke dışa puan ortalaması 17.16, öfke içte puan ortalaması 16.58, öfke kontrol puan ortalaması ise 21.57 bulunmuştur. Öğrencilerin çocukluk döneminde yaşadıkları örseleyici davranışlar ile sürekli öfke durumları ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; örseleyici davranışlara maruziyet arttıkça öğrencilerin sürekli öfke düzeylerinin arttığı (p=0.000, r=0.203) ve öfkelerini daha fazla dışarı yansıttıkları (p=0.000, r=0.217) belirlenmiştir.
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nden aldıkları puanın yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örseleyici davranışlara maruziyet arttıkça öğrencilerin sürekli öfke düzeylerinin arttığı ve öfkelerini daha fazla dışarı yansıttıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin çocukluk döneminde yaşadıkları örselenme yaşantılarının tanımlanması, örselenme yaşantısı olan gençlerde gelişebilecek ruhsal sorunların belirlenmesi ve bunlara karşı önlem alınması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantısı, Öfke Durumu

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantısı, Öfke Durumu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Hülya Kulakçı Altınbaş
Articles by Gülbahar Korkmaz Aslan
Articles by Tülay Kuzlu Ayyıldız
Articles by Ferruh Niyazi Ayoğlu
Articles by Funda Veren
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1199
Downloaded: 240
Cited: 1


REFERENCES
1. Albayrak B, Kutlu Y. Ergenlerde öfke ifade tarzý ve iliþkili faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemþirelik Bilim ve Sanatý Dergisi. 2009; 2 (3):57-69.
2. Duran Ö, Eldeleklioðlu J. Öfke kontrol programýnýn 15-18 yaþ arasý ergenler üzerindeki etkinliðinin araþtýrýlmasý. Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25 (3): 267-280.
3. Arslan C. Öfke ve öfkeyi ifade etme biçimlerinin, stresle baþa çýkma ve kiþilerarasý problem çözme açýsýndan incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eðitim Bilimleri. 2010; 10 (1): 7-43.
4. Çelik ÇB. Üniversite öðrencilerinin çocukluk çaðý örselenme yaþantýlarýnýn kendilik algýsý ve boyun eðici davranýþlar üzerine etkisi. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
5. Durmuþoðlu N, Doðru SY. Çocukluk örseleyici yaþantýlarýnýn ergenlikteki yakýn iliþkilerde bireye etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 15: 237-246.
6. Oral R, Can D, Kaplan S, Polat S, Ates N, Çetin G, et al. Child abuse in Turkey: an experience in overcome denial and a description of 50 cases. Child Abuse & Neglect. 2001; 25 (2): 279-290. [DOI via Crossref]   
7. Taner Y, Gökler B. Çocuk istismar ve ihmali: psikiyatrik yönleri. Hacettepe Týp Dergisi. 2004; 35: 82–86.
8. Garcia J, Adams J, Friedman L, East P. Links between past abuse, suicide ideation, and sexual orientation among san diego college students. Journal of American College Health. 2002; 51: 9-14. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
9. Fergusson DM, Boden JM, Horwood LJ . Exposure to childhood sexual and physical abuse and adjustment in early adulthood. Child Abuse & Neglect. 2008; 32 (6): 607–619. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
10. Yýlmaz G, Ýþiten N, Ertan Ü, Öner A. Bir çocuk istismarý vakasý. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi. 2003; 46: 295-298.
11. Bahar G, Savaþ HA, Bahar A. Çocuk istismar ve ihmali; bir gözden geçirme. Fýrat Saðlýk Hizmetleri Dergisi. 2009; 4: 51-65.
12. Zeren C, Yengil E, Çelikel A, Arýk A, Arslan M. Üniversite öðrencilerinde çocukluk çaðý istismarý sýklýðý. Dicle Týp Dergisi. 2012; 39 (4): 536-541. [DOI via Crossref]   
13. Özen F, Antar S, Özkan M. Çocukluk çaðý travmalarýnýn umutsuzluk, sigara ve alkol kullanýmý üzerine etkisi; üniversite son sýnýf öðrencilerini inceleyen bir çalýþma. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2007;20 (2):79-87.
14. Bostancý N, Albayrak B, Bakoðlu Ý, Çoban Þ. Üniversite öðrencilerinde çocukluk çaðý travmalarýnýn depresif belirtileri üzerine etkisi. New/Yeni Symposium Journal. 2006;44 (4):189-25.
15. Chapple CL, Tyler, K., & Bersani, B. E. (2005). Child neglect and adolescents violence: Examining the effects of selfcontrol and peer rejection. Violence and Victims, 1, 39–54. [DOI via Crossref]   
16. Çeçen Eroðlu A R, Türk ÞB. (2013). Ergenlerde çocukluk örselenme yaþantýlarý ve öfke ifade tarzlarý ile benlik saygýsý ve yaþam doyumu arasýndaki iliþkilerin incelenmesi. International Journal of Human Sciences. 2013; 10 (1): 1421-1439.
17. Kaya N, Solmaz F. Bir üniversite hastanesinin kulak burun boðaz kliniðinde çalýþan hemþirelerin öfke ve ifadesi. Türkiye Klinikleri Hemþirelik Bilimleri Dergisi. 2009; 1 (2): 56-64.
18. Kaya N, Kaya H, Yalýn Atar N, Eskimez Z, Palloþ A, Aktaþ A. Hemþirelik ve ebelik öðrencilerinin öfke ve yalnýzlýk özellikleri. Hemþirelikte Eðitim ve Araþtýrma Dergisi. 2012;9 (2): 18-26.
19. Hamdan-Mansour AM, Dardas LA, Nawafleh H, Abu-Asba MH. Psychosocial predictors of anger among university students. Children and Youth Services Review. 2012; 34: 474–479. [DOI via Crossref]   
20. Soykan Ç. Öfke ve öfke yönetimi. Kriz. 2003; 11 (2): 19-27. [DOI via Crossref]   
21. Özer AK. Sürekli öfke ve öfke ifade tarzý ölçeði ön çalýþmasý. Türk Psikoloji Dergisi. 1994; 9:26-35. Ýçinde Albayrak B, Kutlu Y. Ergenlerde öfke ifade tarzý ve iliþkili faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemþirelik Bilim ve Sanatý Dergisi. 2009; 2 (3): 57-69.
22. Bernstein DP, Fink L, Handelsman L, Foote J, Lovejoy M, Wenzel K, et al. Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. American Journal of Psychiatry. 1994;151 (8):1132-6. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
23. Aslan H, Alparslan N. Çocukluk örselenme yaþantýlarý ölçeðinin bir üniversite öðrencisi örnekleminde geçerlilik, güvenirlik ve faktör yapýsý. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999, 10 (4): 275- 285.
24. Spielberger CD, Johnson EH, Russel FS, Crane RJ, Jacobs GA, Worden TJ. Assessment of anger: the state trait anger scale. JN Butcher, CD Spielberger, (eds). Advances in personality assessment. vol. II, Hillsdade NJ: LEA; 1983.p.159-187.
25. Özkamallý E, Buða A. Bir öfke denetimi eðitimi programýnýn üniversite öðrencilerinin sürekli öfke düzeylerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi. 2010; 6 (2): 50-59.
26. Tang CS. Childhood experiences of sexual abuse among Hong Kong Chinese college students. Child Abuse & Neglect. 2002; 26 (1): 23–37. [DOI via Crossref]   
27. Meyerson LA, Long PJ, Miranda R Jr, Marx BP. The influence of childhood sexual abuse, physical abuse, family environment, and gender on the psychological adjustment of adolescents. Child Abuse & Neglect. 2002; 26 (4): 387–405. [DOI via Crossref]   
28. Keskin G, Gümüþ Babacan A, Engin E. Bir grup saðlýk çalýþanýnda öfke ve mizaç özellikleri: iliþkisel bir inceleme. Düþünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2011; 24 (3): 199-208.
29. Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Týp Fakültesi ve saðlýk yüksekokulu öðrencilerinde depresif belirti yaygýnlýðý, stresle baþa çýkma tarzlarý ve etkileyen faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007; 18 (2): 137-146.
30. Yöndem ZD, Býçak B. Öðretmen adaylarýnýn öfke düzeyi ve öfke tarzlarý. Uluslararasý Ýnsan Bilimleri Dergisi. 2008; 5(2). Eriþim: http://www.insanbilimleri.com
31. Kong S, Bernstein K. Childhood trauma as a predictor of eating psychopathology and its mediating variables in patients with eating disorders. Journal of Clinical Nursing. 2009; 18 (13): 1897–1907. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

This Article Cited By the following articles

Examining the effect size of the psychoeducation in a Turkish sample: a meta analysis study
Qual Quant 2017; (): .

1
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Altinbas HK, Aslan GK, Ayyildiz TK, Ayoglu FN, Veren F. [Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 518-524. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345


Web Style

Altinbas HK, Aslan GK, Ayyildiz TK, Ayoglu FN, Veren F. [Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]. http://www.tafmed.org/?mno=219828 [Access: February 22, 2018]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345


AMA (American Medical Association) Style

Altinbas HK, Aslan GK, Ayyildiz TK, Ayoglu FN, Veren F. [Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 518-524. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345Vancouver/ICMJE Style

Altinbas HK, Aslan GK, Ayyildiz TK, Ayoglu FN, Veren F. [Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]. TAF Prev Med Bull. (2016), [cited February 22, 2018]; 15(6): 518-524. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345Harvard Style

Altinbas, H. K., Aslan, G. K., Ayyildiz, T. K., Ayoglu, F. N. & Veren, F. (2016) [Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]. TAF Prev Med Bull, 15 (6), 518-524. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345Turabian Style

Altinbas, Hulya Kulakci, Gulbahar Korkmaz Aslan, Tulay Kuzlu Ayyildiz, Ferruh Niyazi Ayoglu, and Funda Veren. 2016. [Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 518-524. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345Chicago Style

Altinbas, Hulya Kulakci, Gulbahar Korkmaz Aslan, Tulay Kuzlu Ayyildiz, Ferruh Niyazi Ayoglu, and Funda Veren. "[Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (2016), 518-524. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345MLA (The Modern Language Association) Style

Altinbas, Hulya Kulakci, Gulbahar Korkmaz Aslan, Tulay Kuzlu Ayyildiz, Ferruh Niyazi Ayoglu, and Funda Veren. "[Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15.6 (2016), 518-524. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345APA (American Psychological Association) Style

Altinbas, H. K., Aslan, G. K., Ayyildiz, T. K., Ayoglu, F. N. & Veren, F. (2016) [Evaluatıon of The Effect of Childhood Trauma on The Anger Status of University Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 518-524. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1456412345AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.