Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article Open Access


Lactation consult

Hülya Özkara, Berna Eren Fidancı, Dilek Yıldız, Çağla Kaymakamgil.

Abstract
Breast milk is a natural food; all that is required for optimal growth and development of newborn, including fluids,energy and nutrients, bioavailability is high and easy to digest. Breast milk and breastfeeding for babies, as well as for the mother, including nutrition first, health, immunity, developmental, psychological, social and economic aspects are numerous benefits.
Breastfeeding is a codependent relationship. The infant’s ability to breastfeed affects the mother’s milk supply. Maternal problems affect the infant’s ability to receive adequate milk for growth. When real or potential problems are suspected, a lactation consult is required. To solve all the problems related to breastfeeding by experts specially trained in this regard in the literature is called "lactation consultation". Lactation consultants work in a variety of settings, including hospitals, doctors’ offices, clinics and community centers, and as independent consultants, helping breastfeeding mothers with the challenges of early breastfeeding and working to “protect, promote and support breastfeeding”. Studies have shown that appropriate breastfeeding counseling increases the rates of initiation and sustaining the breastfeeding. Breastfeeding duration rates are affected by the type of care families receive during prenatal and postpartum primary care office visits. Nurses make positive changes in behaviors of breastfeeding mothers during pregnancy, by using the education, caregiving and mentoring roles.
The training given to the mother by the nurse has a significant role in the to maintaining of breastfeeding, the prevention of breast complications and success of breastfeeding. Nurses should do breast examination to women during pregnancy and should show the nipple massage to pregnant women for baby's comfortable and easy nozzle to suck. In addition, information about breast care, supportive bras use, the benefits of breast milk and breastfeeding, breastfeeding techniques and the general principles of nutrition to lactating mothers should be provided. An effective counseling services to individuals is an important part of nursing care and the nurses

Key words: lactation, lactation consult, nursingEmzirme danışmanlığı

Özet
Anne sütü; yenidoğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir. Anne sütü ve emzirmenin hem bebek, hem de anne için, başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları vardır.
Emzirme bağlaşık bir ilişkidir. Bebeğin emme yeteneği annenin süt oluşturmasını, anneye ait problemler de bebeğin büyümek için yeterli süt alabilme yeteneğini etkiler. Emzirme ile ilgili gerçek ya da potansiyel problemlerin varlığı düşünüldüğünde, emzirme danışmanlığı gerekmektedir. Emzirme ile ilgili tüm sorunların bu konuda özel eğitim almış uzman kişiler tarafından çözülmesine literatürde “emzirme danışmanlığı” denilmektedir. Emzirme danışmanları hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde ya da bağımsız danışmanlar olarak, emziren kadınlara erken dönem emzirme güçlükleriyle ilgili yardımcı olmak, emzirmeyi korumak, sürdürmek ve desteklemek için çalışmaktadırlar. Yapılan çalışmalar uygun emzirme danışmanlığının anne sütü ile beslenmenin başlatılması ve sürdürülmesi oranlarını arttırdığını göstermiştir. Emzirme süresi oranları, prenatal ve postpartum dönemde ailenin aldığı bakımın türünden etkilenir.
Hemşireler gebelik sürecinde daha çok eğitim verme, bakım verme ve danışmanlık rollerini kullanarak annelerin emzirme davranışlarında olumlu değişimler yapmaktadır. Hemşire tarafından anneye verilen eğitimin; emzirmenin sürdürülmesinde, meme komplikasyonlarının önlenmesinde ve emzirme başarısında büyük rolü olduğu belirtilmektedir. Hemşireler gebelik döneminde kadınlara meme muayenesi yapmalı, bebeğin memeyi rahat ve kolay emebilmesi için meme başı masajını gebe kadına göstermelidir. Ayrıca meme bakımı, destekleyici sütyenlerin kullanımı, anne sütü ve emzirmenin yararları, emzirme teknikleri ve laktasyon döneminde genel beslenme ilkeleri konusunda anne adaylarına bilgi vermelidirler. Bireylere verilecek etkili bir danışmanlık hizmeti hemşirelik bakımının önemli bir parçasıdır ve bu bakımı sağlayacak hemşirelerin, dinleme, öğrenme, güven kazandırma ve destek verme’den oluşan dört temel danışmanlık becerilerine sahip olması danışmanlığın temel öğelerindendir.
Bu derlemenin amacı emzirme danışmanlığı ve hemşirelerin emzirme danışmanlığındaki rolü ile ilgili güncel bilgilerin derlenmesi ve emzirme danışmanlığı veren tüm sağlık ekibi üyelerine yol gösterici olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: emzirme, emzirme danışmanlığı, hemşirelik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Hülya Özkara
Articles by Berna Eren Fidancı
Articles by Dilek Yıldız
Articles by Çağla Kaymakamgil
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1195
Downloaded: 321
Cited: 0


REFERENCES
1. Samur,G., Anne Sütü, Klasmat Matbaacýlýk, Ankara 2008
2. Hannula, L., Kunonen, M., Tarkka, M.T., A Systematic Review Of Professional Support Ýnterventions For Breastfeeding, Journal Of Clinical Nursing,October 2007
3. Ahmed, A., Ouzzani, M., Development And Assessment Of An Interactive Web-Based Breastfeeding Monitoring System (LACTOR), Matern Child Health Journal, Sayý:17, Sayfa:809-815, 2013
4. Meedya, S., Fahy, K., Kable, A., Factors That Positively Ýnfluence Breastfeeding Duration To 6 Months: A Literature Review, Women And Birth ,Sayý:23, Sayfa:135-145, 2010
5. Güleþen, A., Yýldýz, D., Erken Postpartum Dönemde Anne Bebek Baðlanmasýnýn Kanýta Dayalý Uygulamalar ile Ýncelenmesi, TAF Preventive Medicine Bulletin, Sayý: 12(2), 2013
6. Rojjanasrirat, W., Nelson, E.L., Wambach, K.A., A Pilot Study Of Home-Based Videoconferencing For Breastfeeding Support, Journal Of Human Lactation, Sayý:28(4), Sayfa: 464–467, 2012
7. Ingram, J., Johnson, D., Greenwood, R., Breastfeeding Ýn Bristol: Teaching Goodpositioning, And Support From Fathers And Families, Midwifery, Sayý:18, Sayý:87-101, 2002
8. Ahluwalia, I.B., Morrow, B., Hsia, J., Why Do Women Stop Breastfeeding? Findings From The Pregnancy Risk Assessment And Monitoring System, Pediatrics, Sayý:116 (6), 2005
9. Willis, S.A., The Pediatric Nurse Practitioner As Lactation Consultant, Journal Of Pediatric Health Care, Sayý: 17(6), 2004
10. Avcuoðlu, A., Karataþ Eray, Ý., Yurdakul, A. V., Üstü, Y., Uðurlu, M., Doðum Sonrasý Dönemdeki Annelerin Saðlýklý Kilo Vermek Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarýnýn Sorgulanmasý, Ankara Medical Journal, Sayý:14(4), Sayfa:144-150, 2014
11. Türkiye Nüfus Ve Saðlýk Araþtýrmasý,2013
12. Dann, M. H., The Lactation Consult: Problem Solving, Teaching, And Support For The Breastfeeding Family, Journal Of Pediatric Health Care, Sayý:19,(1), 2005
13. Gür, E., Anne Sütü Ýle Beslenme, Türk Pediatri Arþivi Sayý: 42, Sayfa:11-15, 2007
14. Thurman, S. E., Allen, P. J., Integrating Lactation Consultants Into Primary Health Care Services: Are Lactation Consultants Affecting Breastfeeding Success? Pediatric Nursing, Sayý:34(5), 2008
15. Chetwynd, E., Meyer, A. M., Stuebe, A., Costello, R., Labbok, M., Recognition of International Board Certified Lactation Consultants by Health Insurance Providers in the United States: Results of a National Survey of Lactation Consultants, Journal of Human Lactation, Sayý: 29(4), Sayfa: 517–526, 2013
16. Torres, J. M. C., Medicalizing To Demedicalize: Lactation Consultants And The (De)Medicalization Of Breastfeeding, Social Science and Medicine, Sayý:100, Sayfa:159-166, 2014
17. Bartle, C., Referring to a Lactation Consultant (IBCLC): When is it appropriate?, Midwifery News, Sayý:71, 2013
18. Fu, I. C. Y., Fong, D. Y. T., Heys, M., Lee, I. L. Y., Sham, A., Tarranta, M., Professional Breastfeeding Support For First-Time Mothers: A Multicentre Cluster Randomised Controlled Trial, Royal College Of Obstetricians And Gynaecologists, Sayý:121, Sayfa:1673–1684, 2014
19. Dykes, F., Flacking, R., Encouraging Breastfeeding: A Relational Perspective, Early Human Development, Sayý:86, Sayfa: 733–736, 2010
20. Kepekçi, M., Yalçýnoðlu, N., Devecioðlu, E., Eren, T., Gökçay, G., Emzirme Danýþmanlýðý Birimine Baþvuran Annelerin Ve Bebeklerin Ýncelenmesi, Çocuk Dergisi, Sayý:12(4), Sayfa:164-168, 2012
21. Ýnce, T., Kondolot, M., Yalçýn, S. S., Yurdakök, K., Annelerin Emzirme Danýþmanlýðý Alma Durumlarý, Çocuk Saðlýðý Ve Hastalýklarý Dergisi, Sayý:53, Sayfa: 189-197, 2010
22. Akcan, F., Özsoy, S. A., Ergül, Þ., Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Çalýþan Ebe Ve Hemþirelerin Danýþmanlýk Becerilerinin Ýncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 9 Sayý: 4, 2006
23. Gözükara, F., Emzirmenin Baþarýlmasýnda Anahtar Faktör: Baba Desteðinin Saðlanmasý ve Hemþirenin Rolleri, Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayý: 3, 2014

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozkara H, Fidanci BE, Yildiz D, Kaymakamgil C. [Lactation consult]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 551-555. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913


Web Style

Ozkara H, Fidanci BE, Yildiz D, Kaymakamgil C. [Lactation consult]. http://www.tafmed.org/?mno=196310 [Access: February 22, 2018]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913


AMA (American Medical Association) Style

Ozkara H, Fidanci BE, Yildiz D, Kaymakamgil C. [Lactation consult]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 551-555. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913Vancouver/ICMJE Style

Ozkara H, Fidanci BE, Yildiz D, Kaymakamgil C. [Lactation consult]. TAF Prev Med Bull. (2016), [cited February 22, 2018]; 15(6): 551-555. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913Harvard Style

Ozkara, H., Fidanci, B. E., Yildiz, D. & Kaymakamgil, C. (2016) [Lactation consult]. TAF Prev Med Bull, 15 (6), 551-555. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913Turabian Style

Ozkara, Hulya, Berna Eren Fidanci, Dilek Yildiz, and Cagla Kaymakamgil. 2016. [Lactation consult]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 551-555. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913Chicago Style

Ozkara, Hulya, Berna Eren Fidanci, Dilek Yildiz, and Cagla Kaymakamgil. "[Lactation consult]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (2016), 551-555. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913MLA (The Modern Language Association) Style

Ozkara, Hulya, Berna Eren Fidanci, Dilek Yildiz, and Cagla Kaymakamgil. "[Lactation consult]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15.6 (2016), 551-555. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913APA (American Psychological Association) Style

Ozkara, H., Fidanci, B. E., Yildiz, D. & Kaymakamgil, C. (2016) [Lactation consult]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 551-555. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436701913AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.