Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir

Mümine Yüksel, Hediye Aslı Davas.

Abstract
Abstract
OBJECTIVE: The study aimed to assess the frequency and quality of follow-up examinations by family physicians of 15-49 years old women admitted to the gynecology polyclinic of a university hospital in Izmir.
METHOD: 359 women between the ages of 15 and 49 who admitted to the gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir, between 2013 December-2014 April and who were not pregnant participated in this cross-sectional study. A questionnaire was applied through face to face interviews after obtaining the consent of the ethical committee. Chi-square test and logistics regression were used in the analyses. P<0.05 was accepted as significant.
RESULTS: 49.6% of the study group were followed-up at least once when they applied either upon an invitation or when they applied to the Family Health Center (FHC) for other reasons. 98.5% of the women were never visited at their home, 88.0% of them were not invited to the FHC. The most important factors that influenced the follow-up were education (p=0,002); income per capita (p=0,005); birth place (p=0,026); marital status (p<0,001); consanguineous marriage (p<0,001). Of those who were followed up at least once were examined, 30.9% of them were trained for breast self examination, 14.6% of them were provided with contraceptive-specific consultation. 20.2% of them have no tetanus immunization and full tetanus immunization rate was only 25.8%. All preventive services use were significantly higher among women who had at least one follow-up examinations at family health centers. There was a significant correlation between at least one follow-up in the FHC and the use of any modern contraceptive method, blood pressure measurement, learning how to examine their breasts by themselves, to be informed about the cervical cancer.
CONCLUSION: The study has revealed that, monitoring of the 15-49 age group as a protective service is poor in qualitative and quantitative terms. Interventions should be planned to optimize such monitoring programs that are crucial for women’s health.

Key words: Reproductive health, women’s health, women’s health services, primary health care, consanguineous marriageİzmir’de bir üniversite hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran 15-49 yaş kadınların birinci basamakta izlem sıklığı ve niteliği

Özet
Özet
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, İzmir’de bir üniversite hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran kadınların, aile hekimleri tarafından yapılan 15-49 yaş izlemlerinin sıklık ve niteliklerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM: Kesitsel olan bu araştırma, 2013 Kasım-2014 Nisan aylarında, jinekoloji polikliniğine başvuran, 15-49 yaş arası gebe olmayan 359 kadınla yürütülmüştür. Etik kurul onayı alındıktan sonra yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle anket uygulanmıştır. Analizlerde ki–kare testi ve lojistik regresyon kullanılmıştır. P<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR: Araştırma grubunun %49,6'sının davet üzerine veya aile sağlığı merkezine başka amaçla başvurduklarında en az bir kez 15-49 yaş izlemi yapılmıştır. Kadınların %98,5’i izlem için evde ziyaret edilmediği gibi, %88,0’ı telefonla da davet edilmemiştir. İzlenme durumunu etkileyen en önemli etmenler eğitim(p=0,002); kişi başına düşen gelir(p=0,005); doğum yeri(p=0,026); medeni durum(p<0,001); akraba evliliğidir(p<0,001). Araştırmaya katılan ve en az bir kez 15-49 yaş izlemi yapılan 178 kadının; %30,9' una kendi kendine meme muayenesinin(KKMM) nasıl yapılacağı öğretildiği, %14,6' sına aile planlaması konusunda yönteme özel danışmanlık verildiği saptanmıştır. Grubun %20,2’sinin tetanos bağışıklaması yoktur, sadece % 25,8'i tam aşılıdır. Bununla birlikte ASM’ de en az bir kez izlenenlerde, tüm koruyucu hizmet kullanım başlıkları, istatistiksel olarak anlamlı yönde etkilenmiştir. ASM’ de en az bir kez izlenme ile modern yöntem kullanımı, kan basıncı ölçümünün yapılması, KKMM’ nin nasıl yapılacağının öğretilmesi ve rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirilmesi arasında anlamlı ilişki vardır.
SONUÇ: Bu araştırma, birinci basamakta, 15-49 yaş izlemlerinin, nicelik ve nitelik açısından yetersiz olduğunu göstermiştir. Kadın sağlığı açısından çok önemli olan bu izlemlerle ilgili programları daha etkin hale getirecek müdahaleler planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Üreme sağlığı, kadın sağlığı, kadın sağlığı hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmeti, akraba evliliği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Mümine Yüksel
Articles by Hediye Aslı Davas
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1222
Downloaded: 352
Cited: 0


REFERENCES
1. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, 15-49 Yaþ Kadýn Ýzlemleri Programý[online].Eriþim Adresi:http://kadinureme.thsk. saglik.gov.tr/daire-faaliyetleri/802-15-49-ya%C5%9F kad%C4%B1n-izlemleri-program%C4%B1.html. Eriþim tarihi Mart 16,2015.
2. Uðurlu M, Eðici M.T, Yýldýrým O, Örnek M, Üstü Y. Aile Hekimliði Uygulamasýnda Güncel Problemler ve Çözüm Yollarý-2 Ankara Medical Journal 2012;12(1):04-10
3. Saðlýk Bakanlýðý Formlarý, 15-49 yaþ kadýn izlem fiþi [online] Eriþim Adresi: http://www.saglik.gov.tr/SBWEBUYGULAMA/ dosya/1-62662/h/15-49 yaskadinizlemformu.doc.Eriþim tarihi Ekim 8,2014
4. Saðlýk Bakanlýðý. 224 Sayýlý Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesi Hakkýnda Kanuna dayanýlarak çýkarýlan Saðlýk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkýnda 8597 Sayýlý Yönerge. 2001[online].Eriþim Adresi: http://www. muglasm.gov.tr:4815/dokumanarsivi/Yonerge/ 3.sayfa/ YG_20122001_2.pdf. Eriþim tarihi Ekim 8,2014.
5. Birinci Basamak Saðlýk Hizmetleri Veri Rehberi, Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu [online]. Eriþim Adresi: http://www.muglahsm.gov.tr/files/hsbs_rehber_ son. pdf. Eriþim tarihi Ekim 8, 2014.
6. Nesanýr N, Erkman N. Aile Hekimliði Uygulamasýna Geçen Ýlk 11 Ýlin Saðlýk Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakýþ. TAF Preventive Medicine Bulletin 2010;9(5): 493-504.
7. Aile Hekimliði Pilot Uygulamasý Hakkýnda Yönetmelik. Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2005 Resmi Gazete Sayýsý: 25867 [online]. Eriþim Adresi: http://www.saglik.gov.tr/TR/ dosya/1-38786/h/yonetmelikyeni.pdf. Eriþim tarihi Ekim 8,2014.
8. Özcan C, Mýhçýokur S. Aile hekimliði sisteminde performans deðerlendirme ölçütleri. Ýzmir. VI. Temel Saðlýk Hizmetleri Sempozyumu. 2009, Ýzmir: 41.
9. K.Tuncal AN, Atasoylu G, Alpgiray A, Öztürk O, Tay Z.Manisa Ýlinde Aile Hekimleri Tarafýndan Sunulmakta Olan Bazý Koruyucu Hizmetlerin Deðerlendirilmesi. Ýzmir. VI. Temel Saðlýk Hizmetleri Sempozyumu. 2009, Ýzmir: 52.
10. Nesanýr N, Alper AS, Ýpek S, Akovalý B, Yýlmaz H, BaysanNP, ve ark. Manisa 4 no'lu Saðlýk Ocaðý Bölgesinde 15-49 yaþ Kadýn Ýzlem Kartý Tutarlýlýðý ve Tutarlýlýðý Etkileyen Öðeler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2007;6(5): 336-340.
11. Alparslan NZ, Aðrýdað G, Apan E. Doðukent Saðlýk Eðitimi ve Araþtýrma Bölgesinde 15-49 Yaþ Evli Kadýn Ýzleme Formlarý: Yöntem kullanma ve Deðiþtirme Yönünden Deðerlendirilmesi. IV. Ulusal Halk Saðlýðý Kongresi 12-16 Eylül 1994, Didim: 91-93.
12. Aycan S, Özkan S, Avcý E, Özdemirkan T, Çivil EF. Ankara Ýl Merkezinde Bazý Aile Saðlýðý Merkezlerine Baþvuran Onsekiz Yaþ Üstü Kiþilerin Aile Hekimliði Uygulamasýna Ýliþkin Bilgi, Tutum Ve Memnuniyet Deðerlendirmesi. Toplum ve Hekim, TTB yayýný, 2013;27(6): 449-455.
13. Ýlhan MN, Tüzün H, Aycan S, Aksakal FN, Özkan S. Birinci Basamak Saðlýk Kuruluþuna Baþvuranlarýn Saðlýk Hizmeti Kullaným Özellikleri ve Bazý Sosyoekonomik Belirteçlerle Deðiþimi: Saðlýk Reformu Öncesi Son Saptamalar, Toplum Hekimliði Bülteni, 2006; 25(3): 33-41.
14. Çiçeklioðlu M, Öcek Z, Yücel U, Özdemir R, Türk M, Taner Þ. Aile Hekimliði Birinci Basamak Saðlýk Ortamýný Nasýl Dönüþtürdü? TTB Yayýnlarý 2013,Ankara,1. Baský[online]. Eriþim Adresi: http://www.ttb.org.tr/kutuphane/aile_ hekimligi.pdf. Eriþim tarihi Ocak 23,2015.
15. Giray H, Kýlýç B. Bekar Kadýnlar ve Üreme Saðlýðý[online] Eriþim Adresi: http://www.ttb.org.tr/STED/sted0804/bekar. pdf. Eriþim tarihi Ocak 23,2014.
16. Giray H. Bekâr kadýnlarýn aile planlamasý bilgilerinin etkileyen etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Yüksek Lisans Tezi. Ýzmir 2004.
17. Kýrmýzýtoprak E, Þimþek Z. Cinsel yolla bulaþan hastalýklar ve güvenli cinsel yaþam konusunda gençlerin bilgi ve davranýþlarýna akran eðitiminin etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2011;10(4):463-72.
18. Kara B, Hatun Þ, Aydoðan M, Babaoðlu K, Gökalp AS. Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli davranýþlarýn deðerlendirilmesi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003;46:30-37.
19. Gokengin D, Yamazhan T, Ozkaya D, Aytug S, Ertem E, Arda B, ve ark. Sexual knowledge, attitudes and risk behaviors of students in Turkey. J Sch Health Sep;2003; 73(7):258-263.
20. Kayahan M, Þimþek Z, Ersin F, Gözükara F, Kurçer MA. Þanlý Urfa Týlfýndýr Saðlýk Ocaðý Bölgesinde Akraba Evliliði Prevalansý ve 5 Yaþ Altý Ölümlere Etkisi. C. Ü. Hemþirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;7(1):1-5.
21. Tekbaþ ÖF, Oður R, Uçar M. Genç Eriþkin Erkekler Arasýnda Akraba Evliliði Sýklýðýnýn ve Nedenlerinin Araþtýrýlmasý. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005;4(3): 120-128
22. Türkiye Aile Saðlýðý ve Planlamasý Vakfý, Akraba Evlilikleri, Görünüm, Ocak 2011 [online]. Eriþim Adresi: http://www. tapv.org.tr/getpdf.aspx?dosyaid=12.ERÝÞÝM tarihi Ocak 23,2015
23. Çiçeklioðlu M, Ergin I, Ceber E, Demirelöz M, Nazlý A. Akraba Evliliði Yapmýþ Kiþilere Verilen Sosyokültürel Özelliklere Duyarlý "Akraba Evliliðinin Saðlýk Sonuçlarý Konusunda Farkýndalýk Yaratma" Eðitiminin Etkinliðinin Deðerlendirilmesi. Proje No:2010Týp/030
24. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü, Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý ve TÜBÝTAK. Ankara, 2009.
25. Koc I. Prevalence and sociodemographic correlates of consanguineous marriages in Turkey. J Biosoc Sci 2008;40(1):137-48. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
26. Beþer E, Ergin F, Sönmez A. Aydýn Ýl Merkezinde Doðum Öncesi Bakým Hizmetleri. Türk Silahlý Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6:137-141.
27. Durusoy R, Davas A, Ergin I, Hassoy H, Tanýk FA. Ýzmir'de ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kuruluþlarýna baþvuran gebelerin aile hekimi tarafýndan izlenme sýklýklarý ve etkileyen etmenler. Türkiye Halk Saðlýðý Dergisi 2011;9(1):1-15.
28. Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programý Saha Rehberi. T.C Saðlýk Bakanlýðý Türkiye–2006 [online] Eriþim Adresi: http://www.corum.hsm.saglik.gov.tr/tr/dosya/ bulasici/tetanos_rehberi.pdf. Eriþim tarihi Ocak 23,2015.
29. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý,2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü, Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý ve Avrupa Birliði. Ankara,2004.
30. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý, 2013. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Saðlýk Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý ve TÜBÝTAK. Ankara,2014.
31. Altuntaþ F, Mayda AS. Bolu Dörtdivan ilçesinde aile planlamasý hizmetlerinin deðerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011;1(1):1-7.
32. Karadað Çaman Ö. Ankara'da 30-70 Yaþ Arasý Kadýnlarýn Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezlerini Kullanýmý ve Saðlýðý Geliþtirme Davranýþlarý: Toplum Katýlýmlý Bir Hizmet Modeli Araþtýrmasý. Hacettepe Üniversitesi Halk Saðlýðý Programý Doktora Tezi. Ankara,2011.
33. Ranji U Salganicoff A. Women's Health Care Chartbook: Key Findings from the Kaiser Women's Health Survey. Washington, DC: Henry J Kaiser Family Foundation; 2011.
34. Abdullah ASM, Leung TY. Factors associated with the use of breast and cervical cancer screening services among Chinese women in Hong Kong. Public Health 2001;115:212- 217. [DOI via Crossref]   
35. Nojomi M, Namiranian N, Myers RE, Razavi-Ratki SK, Alborzi F. Factors Associated with Breast Cancer Screening Decision Stage among Women in Tehran, Iran. Int J Prev Med. 2014 Feb; 5(2): 196-202.
36. Çelik GO, Malak AT, Öztürk Z, Yýlmaz D. Menapoz Sonrasý Dönemdeki Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesini Uygulama, Mamografi Çektirme ve Pap Smear Yaptýrma Durumlarýnýn Ýncelenmesi. Anatol J Clin Investig 2009;3(3):159-163.
37. Richard A, Rohrmann S, Schmid SM, Tirri BF, Huang DJ, Güth U, et al. Lifestyle and health-related predictors of cervical cancer screening attendance in a Swiss populationbased study. Cancer Epidemiology 2015;39:870–876. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Yuksel M, Davas HA. [The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 492-500. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570


Web Style

Yuksel M, Davas HA. [The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]. http://www.tafmed.org/?mno=196033 [Access: February 22, 2018]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570


AMA (American Medical Association) Style

Yuksel M, Davas HA. [The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]. TAF Prev Med Bull. 2016; 15(6): 492-500. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570Vancouver/ICMJE Style

Yuksel M, Davas HA. [The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]. TAF Prev Med Bull. (2016), [cited February 22, 2018]; 15(6): 492-500. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570Harvard Style

Yuksel, M. & Davas, H. A. (2016) [The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]. TAF Prev Med Bull, 15 (6), 492-500. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570Turabian Style

Yuksel, Mumine, and Hediye Asli Davas. 2016. [The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 492-500. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570Chicago Style

Yuksel, Mumine, and Hediye Asli Davas. "[The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (2016), 492-500. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570MLA (The Modern Language Association) Style

Yuksel, Mumine, and Hediye Asli Davas. "[The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]." TAF Preventive Medicine Bulletin 15.6 (2016), 492-500. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570APA (American Psychological Association) Style

Yuksel, M. & Davas, H. A. (2016) [The quantity and quality of follow-up examinations at primary care of 15-49 year old women admitted to a gynecology polyclinic of a university hospital in İzmir]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (6), 492-500. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1436426570AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.